ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 27/09/2017 « Go Back


ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ 2017

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για διευκόλυνση του επενδυτικού κοινού και πληρέστερη πληροφόρηση όπως απαιτείται από το άρθρο 120(6)(γ) του Νόμου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα αναφορικά με την Οικονομική Ανάλυση των Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για την Πρώτη Εξαμηνία του 2017, που ανακοινώθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου 2017:


Για ευκολία σας επισυνάπτεται η Έκθεση και οι Συνοπτικές Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Καταστάσεις της Εταιρείας για την Πρώτη Εξαμηνία του 2017 στην οποία γίνεται αναφορά πιο πάνω.
 

 

Οικονομική Ανάλυση Αποτελεσμάτων:

 Για πιο λεπτομερή ενημέρωση η ανασκόπηση αυτή θα πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με την ελεγμένη Ετήσια Έκθεση για το 2016.

 

Tα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους παρουσίασαν ζημιές οι οποίες ανήλθαν στα €205.308 σε σχέση με ζημιές ύψους €631.791 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Τα καθαρά ασφάλιστρα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έχουν μειωθεί κατά 9.68% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έχουν περιοριστεί στα €1.168.826 από €1.207.877 το 2016. Η μείωση στα ασφάλιστρα οφείλεται στο γεγονός ότι το Δεκέμβριο του 2013 όταν η Έφορος Ασφαλίσεων απέσυρε την άδεια που αφορά τις Ασφάλειες ζωής και έθεσε τον κλάδο αυτό σε «run-off». Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εξασφαλίζει νέες Ασφάλειες Ζωής.

 

Οι αντασφαλίσεις στα μεικτά ασφάλιστρα ανήλθαν στις €19,791 σε σχέση με €116,373 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο κύριος λόγος μείωσης αφορά “Profit Commission”που δόθηκε από τους αντασφαλιστές ύψους €108.645. Το έσοδο αυτό δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενο. 

 

Τα έξοδα διαχείρισης της εταιρείας για τους πρώτους έξι μήνες του έτους ανήλθαν στις €419,158 σε σχέση με €560,760 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σημειώνουμε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 η εταιρεία είχε καταβάλει ποσό €138.629 σε αποζημιώσεις και δικηγορικά έξοδα σε δικαστικές υποθέσεις.

 

Τα έξοδα πωλήσεων παρουσιάζονται μειωμένα κατά 15% και περιορίστηκαν στις €44.963 σε σχέση με €52.833 το πρώτο εξάμηνο του 2016. Τα έξοδα πωλήσεων είναι άμεσα συσχετιζόμενα με τα καθαρά ασφάλιστρα.

 

Οι απαιτήσεις και παροχές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017  παρουσιάζονται αυξημένες κατά 35% και ανήλθαν στις €599.444,  σε σχέση  με €387.568 την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Ο λόγος οφείλεται σε έκτακτα μεγάλα περιστατικά των ασφαλιζομένων της εταιρείας. Η αύξηση αυτή δεν αναμένεται να είναι επαναλαμβανόμενη.

 

Οι εξαγορές ασφαλιστικών συμβολαίων παρουσιάζονται μειωμένες κατά 23,77% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 και ανήλθαν στα €419.158. Η εταιρεία συνεχίζει τη προσπάθεια διατήρησης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της στο κλάδο ζωής με θετικά αποτελέσματα.

 

Τα έξοδα χρηματοδότησης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στις €158.390 σε σύγκριση με €20.840 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εταιρεία για το 2016 και μετά από παρότρυνση των ελεγκτών της έκανε πλήρη αναγνώριση τόκων για οφειλές προς τη Τράπεζα Κύπρου για τις οποίες η Εταιρεία προέβη στην καταχώρηση δικαστικών αγωγών.

 

Το σύνολο ενεργητικού και τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος κατά τις 30.6.2017 ανήλθαν στα €25.546.691 και €7.667.740 αντίστοιχα σε σχέση με €27.286.533 και €7.873.048 στις 31.12.2016.

 

 

Λευκωσία, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Related Documents:
Liberty-Supplementary Financial. 6-2017.PDF
« Go Back