ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - 11/09/2017 « Go Back


 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, εξέτασε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017.

 

Αντίγραφο των μη ελεγμένων συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 επισυνάπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

 

Σχετικό κείμενο θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Πολίτης» την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017. Έντυπα των συνοπτικών ενδιάμεσων καταστάσεων διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος όροφος, Λευκωσία. Επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.libertylife.com.cy.

 

Eκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

 

Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Related Documents:
Liberty Life June 2017.doc
« Go Back