ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 20/07/2017 « Go Back


Λευκωσία, 20 Ιουλίου, 2017

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κύριο Νίκο Τρυπάτσα,

Πρώτο Λειτουργό,

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,

Λευκωσία.

 

Αγαπητέ κύριε Τρυπάτσα,

ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Η LIBERTY Life Insurance Public Company Ltd, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πού πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 στο Μέγαρο ΕΛΜΑ στη Λευκωσία, εγκρίθηκαν τα πιο κάτω ειδικά ψηφίσματα:

 

 «ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1.      Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος ψηφίσματος ανέρχεται σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη ενοποιηθεί και διαιρεθεί και δια του παρόντος ενοποιείται και διαιρείται ούτως ώστε να καταστεί €19.000.000 διαιρεμένο σε 11.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 8.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Επίσης το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος ψηφίσματος ανέρχεται σε 1.708.037,07 διαιρεμένο σε 90.803.707 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 80.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη ενοποιηθεί και διαιρεθεί και δια του παρόντος ενοποιείται και διαιρείται ούτως ώστε να καταστεί €1.708.037,07 διαιρεμένο σε 908.037 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 800.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και οι οποίες έχουν τα δικαιώματα που παρατίθενται στο καταστατικό της Εταιρείας και όπως, οποιασδήποτε κλασματικά μερίδια που θα προκύψουν, ως αποτέλεσμα διαίρεσης του αριθμού των μετοχών δια του 100, όταν αυτά τα μερίδια είναι πέραν του μισού θα παραχωρείται μία μετοχή και όταν είναι χαμηλότερα του μισού θα αγνοούνται. Δηλαδή, για 199 μετοχές θα παραχωρούνται δύο μετοχές και για 149 μετοχές θα παραχωρείται μία μετοχή. Όσοι δε μέτοχοι κατέχουν μέχρι 49 μετοχές θα παύσουν να είναι μέτοχοι και δεν θα αποζημιωθούν καθότι η εσωτερική αξία της μετοχής είναι αρνητική.

 

2.      Όπως μετά την εφαρμογή της ενοποίησης και διαίρεσης της μετοχής η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί κατά €0,99 εκάστη, δηλαδή, από €1,00 σε €0,01 και τούτο με την διαγραφή ζημιών ύψους €1.690.956,63 που υπέστη η εταιρεία στην έκταση των εκδομένων μετοχών, δηλαδή 1.708.037 * €0,99 = €1.690.956,63. Με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,00 σε €0,01 το ονομαστικό κεφάλαιο θα καταστεί €190,000 διαιρεμένο σε 11.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 8.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και  το εκδοθέν κεφάλαιο θα καταστεί €17.080,37 διαιρεμένο σε 908.037 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη. Η μείωση του κεφαλαίου θα ισχύει, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113, από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μείωσης κεφαλαίου από το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

 

3.      Με την εφαρμογή της πιο πάνω μείωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα με αυτή, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί στο προηγούμενο επίπεδο του, δηλαδή σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη με τη δημιουργία 1.089.000.000 νέων «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 792.000.000 νέων «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη, οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας.»

Ως ημερομηνία αρχείου αναφορικά με την ενοποίηση και διαίρεση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στο ειδικό ψήφισμα 1 καθορίζεται η Πέμπτη 27 Ιουλίου, 2017. Σχετικές ανακοινώσεις αναφορικά με τη διαδικασία και ημερομηνίες αναστολής και επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών υπό την νέα τους μορφή θα εκδοθούν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης και διαίρεσης του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία θα αποταθεί στο Δικαστήριο για να ζητήσει την έκδοση του απαιτούμενου Δικαστικού Διατάγματος για την υλοποίηση των αποφάσεων με βάση τα ειδικά ψηφίσματα 2 και 3.

 

 

Με εκτίμηση,

Δια LIBERTY Life Insurance Public Company Ltd

 

 

 

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

 

 

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

« Go Back