ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 20/07/2017 « Go Back


 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι χθες πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

 

1. Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2016

‘Έγινε παρουσίαση της ‘Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2016 καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

 

2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα Μέλη:

 

Γιάννος Ιωαννίδης – Σύμβουλος

Στέλιος Μπεκρής - Σύμβουλος

 

Οι κ.κ. Γιάννος Ιωαννίδης και Στέλιος Μπεκρής, προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά Έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του νόμου για τους πιο πάνω διορισμούς.

 

3. Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2017 καθοριστεί σε €1.200 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και €600 για τους Διοικητικούς Σύμβουλους.

 

4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών

Επικυρώθηκε ο διορισμός των ελεγκτών που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον διορισμό των HLB Cyprus Ltd, ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το 2017.

 

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

                     

20 Ιουλίου 2017

Related Documents:
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Liberty-ENTIPA_DIORISMON.PDF
« Go Back