ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 22/06/2017 « Go Back


 

 

 

Προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Limited (η “Εταιρεία”), θα πραγματοποιηθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μνασιάδου 10 Μέγαρο ΕΛΜΑ, 5ος όροφος, στη Λευκωσία, την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στις 11:00 π.μ., για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

1.      Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

 

2.      Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.

 

3.      Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4.      Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2017.

 

5.      Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 'Ελενα Πίττα

Γραμματέας                                                                         

Λευκωσία, 21 Ιουνίου, 2017

 

1.        Η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων και το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) δεν θα αποσταλούν ή ταχυδρομηθούν στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αλλά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.libertylife.com.cy, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας τηλ. 22869300, (Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος, 1065  Λευκωσία).

 

2.        Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του.  Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας.  Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 

 

 

Προς: LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Μνασιάδου 10, Ταχ. Θυρ. 26070, 1666 Λευκωσία, Κύπρος

 

Εγώ/Εμείς ……………………………………………………………………………………………………. μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την  κ…………………………………………………………….......................................................................

από την ………………………………………………… για να ψηφίσει στην θέση μου/μας  κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  που θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2017, στις 11.00 π.μ. στη Μνασιάδου 10, Μέγαρο ELMA, 5ος  όροφος, στην Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

 

                                                                                    ……………………………….

 

Ημερ.: ...............................................                                                                                                  Υπογραφή

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:

Το Έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία, Τ.Θ. 26070, 1666 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (συνέχ.)

 

 

1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2016 δε θα αποσταλεί στους μετόχους και θα διατίθεται από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος, 1065 Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (“ο Νόμος”), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.libertylife.com.cy (Ετήσια Έκθεση/Γενικές Συνελεύσεις).

 

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 19 Ιουλίου 2017, ορίζεται η 17 Ιουλίου 2017 (Ημερομηνία Αρχείου).

Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο κεντρικό αποθετήριο/μητρώο του χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν προϋποθέτει όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το μητρώο μετοχών κατά την ημερομηνία αρχείου.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

(α) Δικαιώματα τοποθέτηση θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος

Τα μέλη έχουν δικαίωμα (ϊ) μέχρι την 12 Ιουλίου 2017 να υποβάλουν αίτηση για να καταχωρηθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του ή/και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@libertv.com.cvl ή ταχυδρομικών μέσων στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Μνασιάδου 10, Elma House, 5°ς Όροφος, 1065 Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.

(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων

Τηρούμενων των οποιοδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.

(γ) Δικαίωμα ψήφου

Το μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.1ibertylife.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και να κοινοποιηθεί με γραπτή ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- Στο Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων, οδός Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος,1065

Λευκωσία, Λευκωσία, Κύπρος, ή

- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22869350, ή

- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@liberty.com.cy

 

Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22869300.

Related Documents:
Liberty-AGM_GR 2017.PDF
« Go Back