ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - 22/06/2017 « Go Back


 

 

 

Προς τους κ.κ μετόχους της Εταιρείας

Liberty Life Insurance Public Company Limited

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Δίδεται ειδοποίηση ότι θα γίνει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Liberty Life Insurance Public Company Limited (η “Εταιρεία”), την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στις 11:30 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Μνασιάδου 10,  Μέγαρο ΕΛΜΑ, 5ος όροφος, , στη Λευκωσία, κατά την οποία θα προταθούν προς έγκριση τα ακόλουθα ψηφίσματα:

 

 «ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ»

1.      Όπως το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος ψηφίσματος ανέρχεται σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη ενοποιηθεί και διαιρεθεί και δια του παρόντος ενοποιείται και διαιρείται ούτως ώστε να καταστεί €19.000.000 διαιρεμένο σε 11.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 8.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Επίσης το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά την ημερομηνία υιοθέτησης του παρόντος ψηφίσματος ανέρχεται σε 1.708.037,07 διαιρεμένο σε 90.803.707 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 80.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη ενοποιηθεί και διαιρεθεί και δια του παρόντος ενοποιείται και διαιρείται ούτως ώστε να καταστεί €1.708.037,07 διαιρεμένο σε 908.037 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 800.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και οι οποίες έχουν τα δικαιώματα που παρατίθενται στο καταστατικό της Εταιρείας και όπως, οποιασδήποτε κλασματικά μερίδια που θα προκύψουν, ως αποτέλεσμα διαίρεσης του αριθμού των μετοχών δια του 100, όταν αυτά τα μερίδια είναι πέραν του μισού θα παραχωρείται μία μετοχή και όταν είναι χαμηλότερα του μισού θα αγνοούνται. Δηλαδή, για 199 μετοχές θα παραχωρούνται δύο μετοχές και για 149 μετοχές θα παραχωρείται μία μετοχή. Όσοι δε μέτοχοι κατέχουν μέχρι 49 μετοχές θα παύσουν να είναι μέτοχοι και δεν θα αποζημιωθούν καθότι η εσωτερική αξία της μετοχής είναι αρνητική.

 

2.      Όπως μετά την εφαρμογή της ενοποίησης και διαίρεσης της μετοχής η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί κατά €0,99 εκάστη, δηλαδή, από €1,00 σε €0,01 και τούτο με την διαγραφή ζημιών ύψους €1.690.956,63 που υπέστη η εταιρεία στην έκταση των εκδομένων μετοχών, δηλαδή 1.708.037 * €0,99 = €1.690.956,63. Με την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,00 σε €0,01 το ονομαστικό κεφάλαιο θα καταστεί €190,000 διαιρεμένο σε 11.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 8.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και  το εκδοθέν κεφάλαιο θα καταστεί €17.080,37 διαιρεμένο σε 908.037 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη. Η μείωση του κεφαλαίου θα ισχύει, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113, από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μείωσης κεφαλαίου από το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

 

 

3.      Mε την εφαρμογή της πιο πάνω μείωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα με αυτή, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί στο προηγούμενο επίπεδο του, δηλαδή σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη με τη δημιουργία 1.089.000.000 νέων «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 792.000.000 νέων «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη, οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας.

 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 Έλενα Πίττα
Γραμματέας

Λευκωσία, 21 Ιουνίου, 2017
 

1.        Η πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) δεν θα αποσταλούν ή ταχυδρομηθούν στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 αλλά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.libertylife.com.cy, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, και είναι επίσης διαθέσιμα σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας τηλ. 22869300, (Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος, 1065  Λευκωσία).

 

2.        Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίσει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίσει εκ μέρους του.  Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος της Εταιρείας.  Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας τουλάχιστο 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 

 

 

Προς: LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

Μνασιάδου 10, Ταχ. Θυρ. 26070, 1666 Λευκωσία, Κύπρος

 

Εγώ/Εμείς ……………………………………………………………………………………………………. μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την  κ…………………………………………………………….......................................................................

από την ………………………………………………… για να ψηφίσει στην θέση μου/μας  κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  που θα γίνει στις 19 Ιουλίου 2017, στις 11.30 π.μ. στη Μνασιάδου 10, Μέγαρο ELMA, 5ος  όροφος, στην Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

 

                                                                                    ……………………………….

 

Ημερ.: ...............................................                                                                                                  Υπογραφή

 

 

 

 

 

Σημειώσεις:

Το Έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία, Τ.Θ. 26070, 1666 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Documents:
Liberty-EGMGR 2017.PDF
« Go Back