ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 - 14/06/2017 « Go Back


 

  

 

Λευκωσία, 14η Ιουνίου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Κύριο Νίκο Τρυπάτσα,

Πρώτο Λειτουργό,

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,

Λευκωσία

 

Αγαπητέ κύριε Τρυπάτσα,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Limited  σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και συμπληρώθηκε την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017, αποφάσισε τα πιο κάτω:

 

A.      Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για το 2016 και Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

1.       Εξέτασε και ενέκρινε τα ελεγμένα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 τα οποία επισυνάπτονται. Αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων θα διατίθενται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος  όροφος, Λευκωσία. Οι Οικονομικές Καταστάσεις  για το 2016 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.libertylife.com.cv.

 

2.       Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού εξέτασε το θέμα καταβολής ή μη μερίσματος απεφάσισε όπως μη εισηγηθεί προς έγκριση από την Ετήσια Γενική Συνέλευση την πληρωμή μερίσματος.

 

3.       Το Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε ως ημερομηνία και χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 19  Ιουλίου 2017 στις 11.00 π. μ., στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στη Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος  όροφος, Λευκωσία.

 

 

Β.   Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και ενέκρινε το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προς εφαρμογή του σχεδίου αυτού  αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 19 Ιουλίου, 2017 στις 11.30 π. μ. κατά την οποία θα προταθούν  για ψήφιση τα απαιτούμενα από τον νόμο και κανονισμούς ψηφίσματα για την διεκπεραίωση των πιο κάτω γεγονότων:

 

1.       Ενοποίηση Μετοχών

Κάθε 100 υφιστάμενες μετοχές που είναι τώρα ονομαστικής αξίας €0,01  ενοποιηθούν και διαιρεθούν σε 1 μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Με την αλλαγή αυτή    το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που είναι τώρα €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη θα καταστεί €19.000.000 διαιρεμένο σε 11.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 8.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας που ανέρχεται τώρα σε 1.708.037,07 διαιρεμένο σε 90.803.707 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 80.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη θα καταστεί €1.708.037,07 διαιρεμένο σε 908.037 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη και 800.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη. Όσον αφορά κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν, ως αποτέλεσμα διαίρεσης του αριθμού των μετοχών δια του 100, όταν αυτά τα υπόλοιπα είναι πέραν του μισού θα παραχωρείται μία μετοχή και όταν είναι χαμηλότερα του μισού θα αγνοούνται. Δηλαδή για 199 μετοχές θα του παραχωρούνται δύο μετοχές και για 149 μετοχές θα παραχωρείται μία μετοχή. Όσοι δε μέτοχοι κατέχουν μέχρι 49 μετοχές θα παύσουν να είναι μέτοχοι και δεν θα αποζημιωθούν καθότι η εσωτερική αξία της μετοχής είναι αρνητική.


2.       Μείωση Ονομαστικής Αξίας της μετοχής

Μετά την εφαρμογή της ενοποίησης και διαίρεσης της μετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί κατά €0,99 εκάστη, δηλαδή, από €1,00 σε €0,01 και τούτο με την διαγραφή ζημιών ύψους €1.690.956,63 που υπέστη η εταιρεία στην έκταση των εκδομένων μετοχών, δηλαδή 1.708.037 * €0,99 = €1.690.956,63. Με την εφαρμογή της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,00 σε €0,01 το ονομαστικό κεφάλαιο θα καταστεί €190,000 διαιρεμένο σε 11.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 8.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και  το εκδοθέν κεφάλαιο θα καταστεί €17.080,37 διαιρεμένο σε 908.037 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη. Η μείωση του κεφαλαίου θα ισχύει, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113, από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μείωσης κεφαλαίου από το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

 

3.       Αύξηση του Ονομαστικού Κεφαλαίου

Mε την εφαρμογή της πιο πάνω μείωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα με αυτή, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί στο προηγούμενο επίπεδο του, δηλαδή σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 800.000.000 «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη με τη δημιουργία 1.089.000.000 νέων «Τάξης Α» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη και 792.000.000 νέων «Τάξης Β» μετοχές ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη, οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας.

 

Γ.   Ενημέρωση μετόχων για τις Γενικές Συνελεύσεις

Οι μέτοχοι της Εταιρείας θα ειδοποιηθούν αναφορικά με την Ετήσια και  Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσω ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας στον ιστότοπο (www.libertylife.com.cy) στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy) καθώς επίσης και δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. Σύμφωνα των σχετικών προνοιών του περί Εταιρειών Νόμου, δεν θα γίνει ξεχωριστή αποστολή ειδοποίησης σε κάθε μέτοχο της Εταιρείας. 

 

 

Μεεκτίμηση

Για LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

 

 

 

 

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

 

 

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Related Documents:
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2016 Liberty Life Accounts 2016.PDF
« Go Back